Privacybeleid

Knowledge Monk, gevestigd aan Frijdastraat 6a, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Knowledge Monk
www.knowledgemonk.nl /
https://elo.mymonk.nl/
Frijdastraat 6a
2288 EX Rijswijk
T : 070 – 302 99 59

Roland de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van Knowledge Monk. Hij is te bereiken via roland@threewise.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Knowledge Monk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. E-mailadres
 3. (eventueel) Adresgegevens
 4. (eventueel) profielfoto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@knowledgemonk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Knowledge Monk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Een certificaat aanmaken na het afronden van een cursus
 • Teneinde contact met je op te nemen. Dat recht hebben we ook, indien je je gegevens hebt ingevoerd op: www.knowledgemonk.nl / https://elo.knowledgemonk.nl/
  Dat geldt ook indien er niet daadwerkelijk een aankoop is gedaan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Knowledge Monk neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Knowledge Monk) tussen zit. Knowledge Monk gebruikt haar eigen ELO platform. Daarmee  kan Knowledge Monk via internet cursussen maken, beheren en distribueren, en deelnemers kunnen deze afnemen via internet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Knowledge Monk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens en profielfoto omwille van de functionaliteit: de maximaal benodigde tijd voor de deelnemer om de e-learning te voltooien, afgerond op hele jaren.
 • mbo-gecertificeerde opleidingen 7 jaar, afgerond op schooljaren (dan wel 1 oktober of 1 februari). Alle cursusinhoud en resultaten. Dit omwille van de archiefwet.
 • branche-opleidingen, trainingen en e-learningmodules de maximaal benodigde tijd voor de deelnemer om de e-learning te voltooien, afgerond op hele jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Knowledge Monk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze uitvoering is bij voorstek uitsluitend docenten of begeleiders die de jouw studievoortgang willen bekijken. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Knowledge Monk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Knowledge Monk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@knowledgemonk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Knowledge Monk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Knowledge Monk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Knowledge Monk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@knowledgemonk.nl

For english, please contact