Algemene Voorwaarden

Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: “deze Voorwaarden”) van Knowledge Monk B.V. (hierna te noemen: “Knowledge Monk”) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:
 2. Diensten: alle door of namens Knowledge Monk te leveren diensten.
 3. Gebruiker: persoon die in bezit is van een persoonlijk inlogaccount teneinde gebruik te maken van de Online Diensten.
 4. Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van Online Diensten en die Gebruikers dienen te accepteren bij het aanmaken van een account.
 5. Offerte: iedere offerte, aanbieding en/of opgave door Knowledge Monk aan Opdrachtgever met betrekking tot het leveren van enige dienst of product, waaronder het leveren van Online Diensten en aanverwante onderwerpen.
 6. Online Diensten: het leveren van online toegang tot programmatuur en/of content en Diensten, die als doel hebben het toegankelijk maken van online opleidingsmaterialen en het beheren daarvan via de online leeromgeving van Knowledge Monk.
 7. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, met wie Knowledge Monk een rechtsverhouding aangaat en/of is aangegaan.
 8. Order: een verzoek van Opdrachtgever aan Knowledge Monk tot het aangaan van een Overeenkomst ter zake van de levering van Diensten.
 9. Overeenkomst: iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding(en) tussen Partijen met betrekking tot de levering van Diensten, waaronder door Opdrachtgever geaccepteerde Offertes en door Knowledge Monk geaccepteerde Orders, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die Overeenkomst(en).
 10. Partijen / Partij: Opdrachtgever en/of Knowledge Monk.
 11. Inlogaccount: een account die wordt aangemaakt door gebruiker, opdrachtgever of Knowledge Monk, waarmee gebruiker door het invullen van naam en wachtwoord, toegang krijgt tot (delen van) de online leeromgeving.

Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Orders en Overeenkomsten en uitvoeringen daarvan. Van deze Voorwaarden kan alleen worden afgeweken met voorafgaande schriftelijke toestemming van Knowledge Monk dan wel bij schriftelijke overeenkomst daarover tussen Knowledge Monk en Opdrachtgever.
 2. Knowledge Monk heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Knowledge Monk zal een dergelijke wijziging minimaal 14 dagen voorafgaand aan de wijziging schriftelijk of per e-mail aan Opdrachtgever communiceren.

Voorwaarden online diensten

 1. Het gebruik van Online Diensten is voorbehouden aan door Knowledge Monk geautoriseerde Gebruikers. Door het aanmaken van een inlogaccount gaat gebruiker akkoord met de Gebruiksvoorwaarden.
 2. Voor iedere Gebruiker dient door Opdrachtgever, gebruiker of Knowledge Monk een separaat persoonlijk inlogaccount te worden aangemaakt. Knowledge Monk doet dit alleen na opdracht van gebruiker of opdrachtgever.
 3. Doorverkoop van inlogaccounts is niet toegestaan.
 4. Verstrekking van inlogaccounts of inloggegevens buiten de kring van Opdrachtgever is alleen toegestaan na voorafgaand overleg met en goedkeuring door Knowledge Monk. In geval van constatering door Knowledge Monk van langdurige of veelvuldige overtreding door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel, behoudt Knowledge Monk zich het recht voor om de levering van de Online Diensten op te schorten. Bij herhaaldelijke overtreding is Knowledge Monk gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder aankondiging, in welk geval Opdrachtgever géén recht heeft op terugbetaling van enig bedrag door Knowledge Monk.
 5. Het is gebruiker en opdrachtgever niet toegestaan om meerdere gebruikers op één account te laten werken. Tenzij na voorafgaand overleg met en goedkeuring door Knowledge Monk. In geval van constatering door Knowledge Monk van langdurige of veelvuldige overtreding door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel, behoudt Knowledge Monk zich het recht voor om de levering van de Online Diensten op te schorten. Bij herhaaldelijke overtreding is Knowledge Monk gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder aankondiging, in welk geval Opdrachtgever géén recht heeft op terugbetaling van enig bedrag door Knowledge Monk.
 6. Knowledge Monk verstrekt geen garanties met betrekking tot de werking van de Online Diensten op de computersystemen van Opdrachtgever en haar Gebruikers.
 7. Knowledge Monk spant zich te allen tijde volledig in om de levering van de Online Diensten op optimale wijze uit te voeren. Indien desondanks op enig moment sprake mocht zijn van onderbreking in de levering, geeft dit Opdrachtgever géén recht op (gedeeltelijke) restitutie of korting. Tevens is Opdrachtgever in dat geval niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van haar betalingsverplichtingen jegens Knowledge Monk.
 8. De verplichting van het betalen van vergoedingen door Opdrachtgever blijft van toepassing, ongeacht het daadwerkelijke gebruik van de Online Diensten door Opdrachtgever en haar Gebruikers.
 9. Knowledge Monk is gerechtigd het aanbod en de inhoud van haar Online Diensten (content) of delen daarvan uit te breiden, aan te passen of te verwijderen. Knowledge Monk gaat alleen over tot aanpassing of verwijdering indien dat te goede komt aan de content (bijvoorbeeld indien verouderde content wordt geüpdatet). Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie of korting.

Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aan Knowledge Monk verstrekte gegevens, het gebruik van Diensten, het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe en het gebruik daarvan. Opdrachtgever verplicht zich de Diensten te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 2. Opdrachtgever garandeert dat de door hem aan Knowledge Monk verstrekte gegevens in alle opzichten correct en niet misleidend zijn. Bij wijziging van die gegevens zal Opdrachtgever Knowledge Monk direct daarvan op de hoogte brengen.
 3. Het is Opdrachtgever en gebruiker niet toegestaan de door Knowledge Monk verstrekte gegevens en Diensten (geheel of gedeeltelijk), waaronder Online Diensten en Producten, aan derden te verhuren, te verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen of te commercialiseren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Knowledge Monk.

Betaling en vergoeding

 1. Gebruikers kunnen in de webshop van Knowledge Monk digitale cursussen aankopen. In dit geval dient er direct te worden afgerekend en ontvangt gebruiker een digitale factuur.
 2. Opdrachtgevers kunnen met Knowledge Monk een overeenkomst aangaan, waarin in ieder geval wordt vastgelegd welke modules worden aangekocht, hoeveel modules worden aangekocht en tegen welke condities.
 3. De facturen worden toegezonden per e-mail.
 4. Tenzij anders overeengekomen dient betaling door Opdrachtgever op of vóór de op de factuur vermelde betaaldatum te geschieden. Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening, of opschorting van zij betalingsverplichtingen jegens Knowledge Monk.
 5. Acties en kortingen zijn, tenzij anders overeengekomen, eenmalig. Ieder Overeenkomst wordt bij verlenging van rechtswege, verlengd als een Overeenkomst waarop geen acties en/of kortingen van toepassing zijn.
 6. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet voldoet op de betaaldatum als omschreven onder lid 4 van dit artikel is Knowledge Monk gerechtigd de toegang tot Online Diensten per direct en zonder voorafgaande notificatie op te schorten. Indien Opdrachtgever na herinnering en aanmaning het verschuldigde bedrag opnieuw niet voldoet, volgt ingebrekestelling, waarbij Opdrachtgever over het openstaande bedrag de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd is en tevens gehouden is tot het voldoen van de buitengerechtelijke incassokosten. Bij ingebrekestelling heeft Knowledge Monk tevens het recht de overeenkomst met Opdrachtgever te beëindigen met onmiddellijke ingang, dit onverlet de plicht van Opdrachtgever om aan zijn betalingsverplichtingen jegens Knowledge Monk te voldoen.
 7. Knowledge Monk is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende vergoeding(en), prijzen en tarieven aan te passen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Geheimhouding, Non-concurrentie, Intellectuele eigendomsrechten

 1. Knowledge Monk verplicht zich geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle informatie aangaande Opdrachtgever waarvan Opdrachtgever uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat geheimhouding noodzakelijk is voor Opdrachtgever.
 2. Knowledge Monk verplicht zich geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle informatie aangaande gebruiker waarvan gebruiker uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat geheimhouding noodzakelijk is voor gebruiker.
 3. Opdrachtgever en/of gebruiker zal alle informatie die zij verkrijgt inzake commerciële, strategische en technische gegevens, kennis en/of andere informatie met betrekking tot Knowledge Monk, strikt vertrouwelijk houden en daarover geen mededelingen doen en/ of inzage geven aan derden.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zelf ofwel in samenwerking met derden werkzaamheden te (laten) verrichten die concurrerend zijn aan de Diensten en Online Diensten van Knowledge Monk zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Knowledge Monk.
 5. Alle rechten van intellectuele eigendom (hierna: “IE-rechten”) die rusten op de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten en/of Online Diensten, berusten uitsluitend bij Knowledge Monk en/of haar licentiegevers. Niets in deze Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en/of content van de Diensten en/of Online Diensten van Knowledge Monk te vermenigvuldigen en/of over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Knowledge Monk.
 7. De bepalingen van dit artikel blijven ook na de beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

Beperking van aansprakelijkheid, afzien van garantie, vrijwaring

 1. Opdrachtgever en/of gebruiker erkent en aanvaardt dat de Online Diensten van Knowledge Monk worden geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende services van Knowledge Monk.
 2. Knowledge Monk doet geen uitspraak en geeft geen garanties van welke aard dan ook, m.b.t. geschiktheid van de Online Diensten voor enig bepaald doel of dat het gebruik van de Online Diensten geen patent of copyright zal schenden.
 3. Opdrachtgever verklaart Knowledge Monk niet aansprakelijk te stellen met betrekking tot welke claim van de Opdrachtgever dan ook die voortkomt uit het gebruik van de Diensten. Opdrachtgever vrijwaart Knowledge Monk voor ieder aanspraak of claim van alle derde partij(en) welke voortkomen uit of door het gebruik van de Diensten.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Knowledge Monk voortvloeiende uit of verband houdende met (de uitvoering van) een Overeenkomst met Opdrachtgever, is beperkt tot het maximumbedrag dat in dat geval onder de door Knowledge Monk afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, voornoemde verzekering geen aanspraak geeft op een uitkering dan wel geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Knowledge Monk beperkt tot maximaal het door Knowledge Monk in het meest recente contractjaar aan Opdrachtgever gefactureerde en door Opdrachtgever betaalde bedrag. Knowledge Monk is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade of schade voortvloeiend uit het gebruik van haar Diensten en/of Online Diensten.
 5. De beperking van aansprakelijkheid in het voorgaande lid komt te vervallen indien Opdrachtgever schade heeft geleden als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Knowledge Monk.

Bescherming persoonsgegevens

Knowledge Monk verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers conform haar privacy policy, die gepubliceerd is op de website van Knowledge Monk (www.KnowledgeMonk.nl / https://elo.knowledgemonk.nl/).

Termijn van de overeenkomst Beëindiging

 1. De rechten en plichten van deze Voorwaarden en de levering van en toegang tot Online Diensten zijn overdraagbaar door Knowledge Monk aan derden zonder dat hierdoor voor Opdrachtgever de mogelijkheid ontstaat de Overeenkomst te ontbinden. Dit laat onverlet dat de dan rechthebbende de rechten en plichten van Knowledge Monk voortkomend uit de Overeenkomst dient te respecteren en te continueren. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Knowledge Monk.
 2. Iedere vordering uit hoofde van en/of voortvloeiende uit de Overeenkomst(en) is met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, volledig opeisbaar indien Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard, of de Opdrachtgever een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden. In voornoemde gevallen is Knowledge Monk – naast de in deze Voorwaarden genoemde rechten – bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Slotbepalingen

 1. Indien vast komt te staan dat enige in deze Voorwaarden beschreven bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, zullen Partijen zich inspannen om de bepaling te vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de te vervangen bepaling. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven volledig van kracht.
 2. Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst, deze Voorwaarden of van overeenkomsten die ter uitvoering van de Overeenkomst worden gesloten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde in Den Haag.

In geval van strijdigheid tussen de diverse documenten die afspraken tussen Partijen bevatten, geldt de volgende rangorde: 1) De Overeenkomst; 2) De Verwerkersovereenkomst; 3) Deze Voorwaarden; 4) Eventuele aanvullende voorwaarden.